Diệt tận phàm tâm
ID022302 - Tự ĐiểnEN : Diệt tận phàm tâm 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Diệt tận phàm tâm

Chinese:滅盡凡心

The same as "Diệt phàm".

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con phải cho thanh tịnh kể từ nay, diệt tận phàm tâm, chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.

The collection of divine messages: 
From now on, completely purify yourself and eliminate all earthly desires so as to take the oath on that day.