Dinh hoàn
ID022315 - Tự ĐiểnEN : Dinh hoàn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Dinh hoàn

Chinese: 瀛寰

The world.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ.

The Collection of Divine Messages: 
When this world enjoys God's grace is unknown.