Du hành bất tức
ID022324 - Tự ĐiểnEN : Du hành bất tức 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Du hành bất tức

Chinese: 遊行不息

Traveling incessantly.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
Thời thừa lục long, 
Du hành bất tức. 
Khí phân Tứ Tượng, 
Oát triền vô biên.

Prayer to The Jade Emperor:
Always riding on the six dragons,
God travels around without interruption.
Qi changes into the Four Phenomena
And then keeps transforming forever.