Đài Chiếu Giám (Đài Minh Cảnh)
ID022356 - Tự ĐiểnEN : Đài Chiếu Giám (Đài Minh Cảnh) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Đ
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Đài Chiếu Giám (Đài Minh Cảnh)

Đài Chiếu Giám  (Đài Minh Cảnh)

Chinese: 臺照鑑 ( 臺明鏡 )

The Divine Mirror, which is said to be like a magic mirror in Heaven. All spirits returning to Heaven can review their lives by looking at it.

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống:

"Khi chúng ta bước vào Tòa Tam Giáo Bát Quái Đài rồi thì chúng ta thấy hào quang chiếu diệu xông lên rồi biến mất, kế thấy một cây Cân công bình hiện ra trước mắt, rồi cũng biến mất. Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán giả đứng trước đài kia, coi lại cả kiếp sanh của chúng ta, diễn tiến trước mắt chúng ta, không có điều gì sót. Khi trước chúng ta làm những việc gì thì giờ đây nó chiếu y lại như xem hát bóng vậy. Nơi đó, kinh Phật gọi là Minh Cảnh Đài.

Mỗi hành động của chúng ta trong kiếp sanh đều hiện rõ ra, ngó thấy trước mặt, và cây Cân công bình để cân tội phước, nên hư, quyết đoán một cách công bình, không sai chút nào hết. Đó là sự huyền bí của Đài thiêng liêng ấy."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon about the Eternal Holy Path

" Entering the Three-Religion Court, you can see brilliant haloes and the Scale of Justice appearing and then vanishing. Next, like a movie watcher, you can review your whole life as if you are watching a movie. This is what Buddhists call  Minh Cảnh Đài.

Each of your behaviors is clearly shown and accurately judged by the Scale of Justice. What a miraculous place!"