Đạo thiền
ID022441 - Tự ĐiểnEN : Đạo thiền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Đ
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Đạo thiền

Chinese:道禪

Dhyana in Buddhism.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chánh pháp bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh giáo, lập riêng pháp luật buộc mối Đạo Thiền.

The Collection of Divine Messages:
The true doctrine lost because of Thần Tú's own modification and restrictions on Buddhist Dhyana.