Đặc an
ID022455 - Tự ĐiểnEN : Đặc an 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Đ
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Đặc an

Chinese:特安

Completely safe.

Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà:
Văn ban Võ bá triều đình đặc an.

Prayer for a late King:
All of your court is completely safe.