Đốn thủ (Đốn thư)
ID022547 - Tự ĐiểnEN : Đốn thủ (Đốn thư) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Đ
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Đốn thủ (Đốn thư)

Chinese: 頓首 - 頓書

Formally presenting the letter.

This is the closing phrase put at the end of an ancient letter like "Yours sincerely, etc." in English.