Đồng lạc
ID022554 - Tự ĐiểnEN : Đồng lạc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Đ
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Đồng lạc

Chinese: 同樂

Sharing joy.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Giáng ban phúc hạnh nhơn đồng lạc.

The Collection of Divine Messages:
All human beings are blessed with joy.