Giá ngự
ID022615 - Tự ĐiểnEN : Giá ngự 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - G
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Giá ngự

Chinese: 駕御

God's arrival. 

Bài Dâng Hoa:
Từ Bi giá ngự rạng môn thiền,
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng-Đế rưới ân Thiên

Stanza for Flower Offering:
God comes to our Holy House from Heaven.
We disciples are so glad for the good fortune.
Flowers of five colors to God, we present sincerely. 
Oh our Lord, bless us, please!