Giác tánh
ID022622 - Tự ĐiểnEN : Giác tánh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - G
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Giác tánh

Chinese: 覺性

An instinct, inherent aptitude. 

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

Giác tánh là trí não thô sơ, nó chỉ biết sống như con vật. Tỷ như con thú kia, mới sanh ra chưa biết gì, mà đã biết tìm vú mẹ đặng bảo trọng sanh mạng của mình. Luật bảo sanh biểu nó tìm bao nhiêu đó để sống mà thôi.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

An instinct comes from a primitive brain that only keeps a living being alive. An animal, for instance, knows how to suck his mother's breasts. The law of life protection naturally teaches him to do so.