Giáng (Gián) Ma Xử
ID022647 - Tự ĐiểnEN : Giáng (Gián) Ma Xử 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - G
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Giáng (Gián) Ma Xử

Giáng (Gián) Ma Xử

Chinese: 降魔杵

The Evil Destroying Pestle.

Hộ Pháp' sacred weapon to eliminate evil power.

Thuyết đạo của Hộ Pháp:

"Khi tới cửa Cực Lạc Thế Giới môn ngoại, khi gần tới thấy có hai cái chong chóng. Hai cái chong chóng ấy quay tròn luôn. Nếu chúng ta lấy trí tưởng tượng, chong chóng quay thì mặt dưới lên tới mặt trên ít nữa cũng năm mười ngàn thước, đặng ngăn Cực Lạc Thế Giới môn ngoại, như Vạn lý Trường thành, không một người nào qua lọt. Hai cửa ấy, một cửa hóa hào quang trắng, một cửa hóa hào quang đỏ hồng hồng.

Mới ngó thấy hai cửa ấy, Bần đạo không biết gì hết, tới chừng Bần đạo dùng cây Gián Ma Xử trong thân, định thần chỉ ngay vào bảo ngừng thì nó liền ngừng lại, coi kỹ vòng tròn trắng ấy là chữ VẠN. Bần đạo biểu ngừng thì mấy người ở Cực Lạc môn ngoại chạy ùa vào. Chừng vô được một mớ, Bần đạo chỉ bên kia biểu ngừng, cũng chạy vô được một mớ nữa."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"Having arrived at the entrance to the World of Ultimate Bliss, I saw two large fast rotating propellers. I thought they were about ten thousand meters high just like the Great Wall preventing anybody from entering. One of the entrance emitted a white halo and the other a pink halo.

At first, I didn't know what they were. Then I pointed my Evil Destroying Pestle at it, saying "Stop." One of them stopped and now it looked like a swastika. Lots of awaiting people outside rushed in. Then I did the same to the other and more people rushed in."