Gương đạo
ID022687 - Tự ĐiểnEN : Gương đạo 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - G
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Gương đạo

A good moral example.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gương đạo noi theo đời Thuấn Đế.

The Collection of Divine Messages:
Follow the moral examples in the time of Emperor Yao and Emperor Shun.