Hạ thọ & Trung Thọ & Thượng thọ
ID022702 - Tự ĐiểnEN : Hạ thọ & Trung Thọ & Thượng thọ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - H
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Hạ thọ & Trung Thọ & Thượng thọ

Chinese: 下壽 & 中壽 & 上壽

Low longevity & Mid longevity & High longevity.

• Low longevity: from 61 to 69 years of age.

• Mid longevity: from 70 to 79 years of age.

• High longevity: from 80 to 100 years of age.