Họa Âu tai Á
ID022832 - Tự ĐiểnEN : Họa Âu tai Á 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - H
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Họa Âu tai Á

Chinese: 禍歐災亞

Calamities in Europe and Asia.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Họa Âu tai Á sẽ lần lượt thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô đạo.

The Collection of Divine Messages:
Calamities in Europe and Asia will punish the atheists according to Divine Law.