Hội Công Đồng
ID022896 - Tự ĐiểnEN : Hội Công Đồng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - H
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Hội Công Đồng

Chinese: 會公同

Caodaist Discipline Council.

Tân Luật của Đạo Cao Đài. Điều thứ 27:

"Như phạm tội trọng hay là tái phạm thì phải đệ lên cho Hội Công Đồng phán đoán. Hội ấy, một vị Đầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất."

Caodaist Canonical Codes. Article 27:

"A serious law violator or a backslider will be judged by Caodaist Discipline Council. This council is led by a Đầu Sư or Phối Sư of the same stem with two dignitaries of the other stems. This council can rule that the guilty person be expelled." 

This council is in charge of the cases from believers to Lễ Sanh. Higher dignitaries will be judged by the Three-Religion Court.