Hồng nhan
ID022921 - Tự ĐiểnEN : Hồng nhan 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - H
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Hồng nhan

Chinese: 紅顏

A beautiful woman.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cái kiếp hồng nhan kiếp đọa đày, 
Phải làm cho gái hóa ra trai
Linh oai vẻ ngọc là gươm sắc,
Mềm mỏng hình hoa ấy phép tài
Phòng tía cất thành hình thổ võ, 
Cung loan lập giống dạng Cao Ðài. 
Muốn đi cho tận trường sanh địa, 
Phải đổi giày sen lấy thảo hài

The Collection of Divine Messages:
As a woman, your life is full of things to feel bad about.
So don't hesitate to change the situation right now.
Your beauty now a divinely powerful sword;
Your slender figure a feat of magic and more.
Your room should resemble the battlefield against evil.
Your house should be like the Holy House for angels.
To come back to Heaven without any stopovers,
Change high heels into priest's straw sandals forever.