Kệ trống
ID023022 - Tự ĐiểnEN : Kệ trống 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kệ trống

Stanza recited while the drum in a Holy House is being struck, that is a drum striking stanza.

Bài kệ trống Lôi Âm:
Lôi Âm Thánh cổ triệt hư không,
Truyền tấu Càn Khôn thế giới thông.
Đạo pháp đương kim dương chánh giáo,
Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.

Stanza for the Thunder Drum:
The magic Thunder Drum sounds are heard from Hell to Paradise.
Which makes known to all living things with conscious minds.
That the current religion teaches the true Caodai.
And Ngọc Kinh Cung (God's Palace) is so bright.