Kệ U Minh chung
ID023023 - Tự ĐiểnEN : Kệ U Minh chung 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kệ U Minh chung

Chinese: 偈幽冥鍾

Stanza for U Minh chung (the Dark Bell, the Bell for Hell). The concept of Hell in the past is now known as Âm Quang (the Dark) according to Caodaism. This stanza is recited while the bell is being struck, which is believed to pray to God for freedom of the Hell sinners. The practice is done all days and nights for the whole three months (the first, seventh and tenth lunar months) in all Caodaist Holy Houses.

Bài Kệ U Minh Chung:
1. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao ngâm.
2. Thượng thông Thiên đàng, hạ triệt Địa phủ.
3. Khánh chúc Tam Kỳ hoằng khai Đại Đạo.
4. Càn Khôn đại thống, phổ cập Ngũ Châu.
5. Ân đức hóa thâm cao thăng đạo vị.
6. Tam thế tứ sanh chi nội các miễn luân hồi.
7. Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hải.
8. Ngũ phong thập võ miễn tạo cơ cẩn chi tai.
9. Nam mẫu Đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt.
10. Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh.
11. Trận bại thương vong cụ sanh tịnh độ.
12. Phi cầm tẩu thú la võng bất phùng.
13. Lãng tử cô nhi tảo hồi hương lý.
14. Vô biên thế giới Địa cửu Thiên trường.
15. Viễn cận đàn na tăng viên phước thọ.
16. Thánh tòa trấn tịnh, đạo pháp trường hưng.
17. Thổ Địa Long Thần an tăng hộ pháp.
18. Phụ mẫu, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, lịch đại tiên vong đồng đăng giác ngạn.
19. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
20. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
21. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.
22. Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.
23. Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.
24. Nam mô Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.
25. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
26. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
27. Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.
28. Nam mô Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp ThiênTôn
29. Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.
30. Nam mô Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, liên đài chi hạ.
31. Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội, Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
32. Nam mô Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội, Di-Đà Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
33. Nam mô Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội, Di-Lạc Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn. 34. Nam mô liệt Thánh đàn tràng hòa nam khể thủ.

The Stanza for The Dark Bell

First, strike the bell and begin reciting the stanza.
The sounds will be heard in Hell and Paradise as far.
Congratulations on the development of Caodaism in the Third Salvation
And its domination throughout the universe and nations.
The doctrine helps raise divine positions.
From the past to the present all living things are free from the cycle of reincarnations.
Ten categories of sinners in Hell surely suffer no more.
All natural disasters no longer cause crop failures.
Everyone enjoys peaceful and prosperous life.
No more battles and soldiers all retire.
All dead soldiers' spirits go to the World of Ultimate Bliss.
All birds and animals are not hunted for meat.
Wanderers and orphans return to their hometowns.
All borders are eliminated and everyone is safe and sound.
Donors of all kinds are happier and live longer.
The Central Temple is protected and Caodaism develops far better.
Deities of all kinds save dignitaries and guard the dharma.
Family members and relatives all become Buddhas.
I pay homage to God the Father.
I pay homage to God the Mother.
I pay homage to the Buddha.
I pay homage to Laotzu.
I pay homage to Confucius.
I pay homage to Avalokiteśvara Bodhisattva.
I pay homage to Li Bai, Caodaist Supreme Leader.
I pay homage to Guan Yu.
I pay homage to Jesus Christ.
I pay homage to Jiang Tai Gong.
I pay homage to Dharmapala.
I pay homage to the other deities in the universe.
I pay homage to Dipankara Ancient Buddha. The First Amnesty's Leader.
I pay homage to Amitabha Ancient Buddha. The Second Amnesty's Leader.
I pay homage to Meiytra Ancient Buddha. The Third Amnesty's Leader.
I pay homage to all Saints existing here.
KẾT