Kiêm ái
ID023027 - Tự ĐiểnEN : Kiêm ái 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kiêm ái

Kiêm ái - Mozi - Mặc Địch (470-391 BC)

Chinese: 兼愛

Universal love, a concept held by Mozi, a Chinese philosopher (470-391 BC) during the Hundred Schools of Thought period. He argued that people in principle should care for all people equally.