Kim cô 
ID023054 - Tự ĐiểnEN : Kim cô  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kim cô 

Chinese: 金箍 

A golden headband. 

Kinh Ðệ Thất cửu: 
Động Phổ Hiền thần tiên hội hiệp. 
Dở kim cô đưa tiếp linh quang. 

Funeral Prayer for the Seventh Nine-Day Period: 
In the cave of the Boddhisattva of Universal Knowledge is a meeting of deities. 
The golden headband is removed and for the next heaven the spirit leaves.