Kim tự tháp 
ID023071 - Tự ĐiểnEN : Kim tự tháp  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kim tự tháp 

Kim tự tháp 

Chinese: 金字塔 

A pyramid. 

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 

"Có một điều chúng ta nên để ý hơn hết là tại cửa Kim tự tháp ấy có một cây dương lớn lắm, chúng ta không thể gì tả được, hình tướng cái lá của nó nhỏ như sợi chỉ, nó bao trùm lên Kim tự tháp ấy, nếu lấy con mắt phàm của chúng ta quan sát bề mặt của nó, chúng ta tưởng tượng lối chừng vài trăm kilô mét vậy, ngó không có cùng, thấy mút con mắt.

Trong cái bí pháp của Niết Bàn Cảnh là cây dương ấy, mỗi lá dương đều có giọt nước cam lồ, mỗi giọt nước là một căn mạng trong CKVT. Kim tự tháp có từng có nấc, hằng hà sa số chư Phật, chúng ta không thể đếm được, mỗi từng ngồi trên liên đài của họ, mà thấy hằng hà sa số, đủ hết. Tại cửa Kim tự tháp ấy có một liên đài rực rỡ quí báu vô cùng, là đài ngự của Đức Di-Lạc Vương Phật. Buổi trước đài ấy của Đức Phật A-Di-Đà, nhưng khi Đức Chí Tôn mở ĐĐTKPĐ, liên đài ấy giao lại cho Đức Phật Di-Lạc, còn Đức A-Di-Đà vào ngự nơi Lôi Âm Tự cùng với Đức Phật Thích Ca." 

His Holiness Hộ Pháp's Sermon: 

"In front of the Pyramid there is a conspicuous large pine tree with needle-shaped leaves. The tree is so large that it covers the Pyramid. It seems to occupy an area of some hundred square kilometers. On each leave, there is a drop of holy water representing a life in the universe. Countless Buddhas sit on the pyramid levels.

At the pyramid entrance, there is a very beautiful lotus throne for Maitreya Buddha. This throne used to belong to Amitabha Buddha, but he, together with Gautama Buddha, is now in the Thunder Pagoda."