Kim viết 
ID023072 - Tự ĐiểnEN : Kim viết  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kim viết 

Chinese: 今曰 

Presently named ... 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã, Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã, kim viết Cao Đài. 

The Collection of Divine Messages: 
I was Dipankara Ancient Buddha, Gautama Buddha, and Primeval Lord of Heaven, presently named Cao Đài.