Kinh cúng tứ thời 
ID023075 - Tự ĐiểnEN : Kinh cúng tứ thời  🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - K
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kinh cúng tứ thời 

Kinh cúng tứ thời 

Chinese: 經供四時 

The daily fourfold prayers. Caodaists are supposed to worship God four times a day. 

· Tý: at midnight, when Yang is thought to start. 

· Ngọ: at noon, when Yin is thought to start. 

· Mẹo: at 6 A.M. when Yin and Yang are thought to be united. 

· Dậu: at 18 P.M. when Yin and Yang are thought to be united. 

The prayers recited in the rites are: 

· Niệm Hương. (Prayer via incense). 

· Khai Kinh. (Commencement Prayer) 

· Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế. (Prayer to the Jade Emperor)

· Kinh Phật giáo. (Buddhism Prayer). 

· Kinh Tiên giáo. (Taoism Prayer). 

· Kinh Nho giáo. (Confucianism Prayer). 

· Bài Dâng rượu (Stanza for Wine Offering for Tý and Ngọ). 

· Bài Dâng trà (Stanza for Tea Offering for Mẹo and Dậu). 

· Ngũ Nguyện. (Five Promises). 

■ Especially, for Điện Thờ Phật Mẫu: 

 · Niệm Hương. (Prayer via incense). 

· Khai Kinh. (Commencement Prayer) 

· Phật Mẫu Chơn Kinh. (Prayer to God the Mother). 

· Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu. (Prayer of Praise to God the Mother). 

· Bài Dâng rượu (Stanza for Wine Offering for Tý and Ngọ). 

· Bài Dâng trà (Stanza for Tea Offering for Mẹo and Dậu). 

· Ngũ Nguyện. (Five Promises).