Khai Kinh
ID023119 - Tự ĐiểnEN : Khai Kinh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - KH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Khai Kinh

Chinese: 開經 

The commencement prayer, which is recited before the Prayer to the Jade Emperor in a Caodaist rite, is said to have been granted by Đại Tiên Lữ Đồng Tân (Lu Dongbin, one of the Chinese Eight Immortals). This prayer was brought to Vietnam by Minh Lý Đạo, a Buddhist Sect and then to Caodaism under God 's order. 

Originally, it was: 

塵海茫茫水日東 
挽回全仗主人公 
要知三敎心源合 
忠恕慈悲感應同 

After that, in a Caodaist seance, Đại Tiên Lữ Đồng Tân is said to have translated it into Vietnamese, a version now recited in Caodaist rites. 

Khai Kinh:
Biển trần khổ vơi vơi trời nước, 
Ánh thái dương giọi trước phương đông. 
Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông, 
Ra tay dẫn độ dày công giúp đời. 
Trong Tam giáo có lời khuyến dạy, 
Gốc bởi lòng làm phải làm lành. 
Trung dung Khổng Thánh chỉ rành, 
Từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhơn. 
Phép Tiên đạo tu chơn dưỡng tánh, 
Một cội sanh ba nhánh in nhau. 
Làm người rõ thấu lý sâu, 
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh. 

COMMENCEMENT PRAYER 
The world, which is like a vast sea of sadness, 
Is illuminated by the sunlight from the east. 
That is the Primeval Lord of Heaven 
Who preaches about ethics to help humans. 
The three religions always teach people 
To follow the principles of morals. 
Confucius teaches the concept of Moderation. 
Buddha teaches sincerity and compassion. 
Laotzu teaches the perfection of human mind. 
From a single root all of the three religions derive. 
Into this principle, those with an insight, 
Begin reciting the sacred prayer after calming your mind.