Khải huyền
ID023130 - Tự ĐiểnEN : Khải huyền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - KH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Khải huyền

Khải huyền

Chinese: 啟玄 

Apocalypse. 

The end of the world, as described in the Bible.