Khí chất hỗn độn sơ khai
ID023147 - Tự ĐiểnEN : Khí chất hỗn độn sơ khai 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - KH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Khí chất hỗn độn sơ khai

Khí chất hỗn độn sơ khai

Chinese: 氣質混沌初開 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai, khi Chí Tôn chưa tạo hóa thì âm quang được tích chứa nơi Diêu Trì Cung. 

The Collection of Divine Messages: Âm quang was the original chaotic gas, which was contained in Diêu Trì Palace, before God finished creating the universe.