Khua động đồng tiền
ID023187 - Tự ĐiểnEN : Khua động đồng tiền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - KH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Khua động đồng tiền

The noise made by coins, that is money. 

Kinh Sám Hối:
Hễ nghe khua động đồng tiền, 
Sửa ngay làm vạy, không kiêng chút nào. 

Remorse Prayer:
Hearing the noise made by coins, 
They change right to wrong without hesitation.