Lao công hạn mã
ID023218 - Tự ĐiểnEN : Lao công hạn mã 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lao công hạn mã

Chinese: 勞工汗馬

Achieving lots of feats of arms.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng một vị Minh Quân, mà cơ Trời vẫn để cho nghiệp Hớn ba trăm năm quyền bỉnh. Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương Lương thì không thế nào khỏi xung tâm oán trách.

The Collection of Divine Messages: 
In the past, Hớn Bái Công (Emperor Gaozu) was not a wise King, but his dynasty was destined to last over 300 years. He hated talents, betrayed partners, like flatterers, and killed trusty talented generals (having achieved lots of feats of arms). Only Zhang Liang, his adviser, could serve him despite his terribly bad characteristics.