Lân bang Nam quốc
ID023229 - Tự ĐiểnEN : Lân bang Nam quốc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lân bang Nam quốc

Chinese: 鄰邦南國

The contiguous countries with Vietnam, i.e. Cambodia, Lao and China.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: 

Bần đạo xin nghiêng mình chào các nước lân bang đã có tình thân hữu cho các vị lãnh sự sứ thần đến tham dự cuộc lễ nầy.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

I am very delighted to welcome the ambassadors and consuls from the contiguous countries with Vietnam to this ceremony.