Lịnh bài (Lệnh bài)
ID023278 - Tự ĐiểnEN : Lịnh bài (Lệnh bài) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lịnh bài (Lệnh bài)

Chinese: 令牌

An insignia of command.

Kinh Ðệ Tam cửu:
Cung Đẩu Suất nhặt khoan tiếng nhạc, 
Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
Tiêu thiều lấp tiếng dục-tình
Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân.

Funeral Prayer for the Third Nine-Day Period:
In Đẩu Suất Palace good music is played.
Presenting the insignia of command to take a crane ride,
With the music that eradicates all earthly desires,
 The spirit keeps flying up high to the next sky.