Long Hoa (Hội Long Hoa)
ID023283 - Tự ĐiểnEN : Long Hoa (Hội Long Hoa) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Long Hoa (Hội Long Hoa)

Chinese: 會龍花

The Dragon and Flower Competition (literally translated), that is the Last Judgement. 

According to Caodaism, there have been three Amnesties. The First Amnesty (Judge: Dipankara Ancient Buddha), the Second Amnesty (Judge: Amitabha Buddha) and the Third Amnesty (Judge: Meiytra Buddha). After that will be the Era of Ethics, when there are only moral human beings. 

Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp:

"Long Hoa Hội là gì? Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa của toàn thể các chơn hồn dầu quỉ vị hay Thần vị cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị thiêng liêng.

Chúng ta hiểu rằng, mỗi Chuyển tức nhiên là mỗi khoa mục. Hễ cuối một Chuyển, tức nhiên Hạ Nguơn, là ngày định vị của các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng: Ngày Xét Đoán cuối cùng (Jugement Général) mà kỳ thật là ngày định vị cho các chư Phật đó vậy.

Có một điều trọng hệ đương buổi nầy là buổi náo nhiệt. Tại sao? Tại mãn Hạ Nguơn Tam Chuyển, Thiên thơ đã định Long Hoa Hội.

Thánh giáo Đức Chí Tôn nói: Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long Hoa Hội, định vị cho các chơn linh trong kỳ Hạ Nguơn Tam Chuyển nầy, định vị cho họ đặng mở Thượng Nguơn Tứ Chuyển cho các chơn linh.

Ngài mở Hội Long Hoa ấy, tức nhiên là Ngài định chấm đậu rớt cho các chơn linh vậy. Vì cớ cho nên chúng ta ngó thấy có huyền vi bí mật nơi mặt thế nầy: Đức Chí Tôn đến mở Đạo ngày nay, chúng ta có thấy oan gia nghiệt chướng phải trả liền buổi nầy, không cho thiếu, trả mãn mới thôi."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"What is Long Hoa Hội? It's a competition for both evil and divine spirits to attain their heavenly statuses.

It's understood that the end of a Chuyển is a competition. Christianity calls it the Last Judgement, which, actually, is the ordination of all Buddhas. 

The important thing is it's very exciting these days. Why? Because it's the end of the Third Chuyển, and Heavenly Law decides to hold Long Hoa Hội. 

God tells us to cooperate in organizing Long Hoa Hội in order to ordain the spirits before the Fourth Chuyển. 

God will decide either to ordain or to fail a spirit. That's why God established Caodaism to teach humans that you have to pay off what you owed in previous incarnations."