Lòng đơn (lòng đan, lòng son)
ID023290 - Tự ĐiểnEN : Lòng đơn (lòng đan, lòng son) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lòng đơn (lòng đan, lòng son)

Loyalty, faith.

Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
Mẫu Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu.

Prayer of Praise to God the Mother:
God the Mother still keeps loyalty,
Being concerned about how safe Her children will be.
So worried that She cries 
For Her children tempted by worldly desires.