Lỗi thệ (thất thệ)
ID023298 - Tự ĐiểnEN : Lỗi thệ (thất thệ) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lỗi thệ (thất thệ)

To break the entry oath.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Đối với các Chi phái do Đại Đạo lập thành mà phản loạn chơn truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, thì xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Chí Tôn, mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ.

Caodaist Act 1938:
For God's mercy, the Caodaist sects, who have not kept the entry oath or observed Caodaist Canonical Codes, will be allowed to retake the entry oath.