Lợi danh Lợi quyền)
ID023299 - Tự ĐiểnEN : Lợi danh Lợi quyền) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lợi danh Lợi quyền)

Chinese: 利名 - 利權

Fame and power.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
Có trí có mưu phải xét mình.
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mượn và xin.
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa, 
Một kiếp đeo đai mối nợ tình
Biết số biết căn tua biết phận, 
Ðường xưa để bước lại Thiên đình.

The Collection of Divine Messages:
Life is too short to wander.
As a smart human, you've got to ponder.
Extravagant life is actually gained by stealing.
Fame is really earned by borrowing and begging. 
A hundred-year life seems like a prison cell,
Where you must face your emotions by yourself.
Now that you know your fate is fixed, 
Try to find the way back to the Land of Bliss.