Luân thường
ID023305 - Tự ĐiểnEN : Luân thường 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Luân thường

Chinese: 倫常

The constant morals, norms.

Caodaists consider the Confucian morals the basic principles. They are the Three Bonds (ruler to ruled, father to son, husband to wife) and the Five Constants (humaneness, righteousness, proper rite, knowledge and integrity).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Nền nhơn luân của con nhà Nam Việt chẳng lầm, mà tại các con hay nhiễm thường tình mà hư hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các con đừng lầm nữa, nghe các con!

Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thường ngày các con trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao chăng?

Như kẻ làm quan ỷ quyền hiếp bức dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường, các con có biết vì tại sao chăng?... Tại vô đạo

The Collection of Divine Messages:

Disciples, it's never wrong to respect the Vietnamese constant morals. It's worldly ambition that ruins your ethical life. Therefore, I urge you not to forget that. 

Enter, male disciples! Listen. Do you know why there's daily social injustice, for example governmental officials bully ordinary citizens, foolish children treat their father like dirt or constant morals are scorned? That's because of irreligiousness!