Luận biện
ID023306 - Tự ĐiểnEN : Luận biện 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Luận biện

Chinese: 論辯

To reason, argue. 

Kinh Sám Hối:
Lời kệ sám duy truyền khuyến thiện,
Câu văn từ luận biện thật thà. 
Chẳng dùng những tiếng sâu xa,
E không hiểu thấu, diễn ra ích gì.

Remorse Prayer:
The remorse prayer is only for promotion of righteous doings,
So it's composed of simple words and reasonings.
Advanced terminology is hardly used
'Cause it can confuse all of you.