Luận ý
ID023307 - Tự ĐiểnEN : Luận ý 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Luận ý

Chinese: 論意

To discuss, talk about, discourse.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Như quyết định mà hai đàng không thuận thì người phải dâng cho Hộ Pháp đến HTĐ cầu Thầy sửa lại, hay là Hộ Pháp luận ý đôi bên mà lập lại.

Footnote to Caodaist Constitution:
If there is a disagreement, the issue should be sent to Hộ Pháp, who consults God in the Caodaist Judiciary Body or discuss the issue for another version.