Luật pháp chơn truyền
ID023311 - Tự ĐiểnEN : Luật pháp chơn truyền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Luật pháp chơn truyền

Chinese: 律法眞傳

The original Caodaist law.

CAO THƯỢNG SANH

LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
Thánh giáo bảo tồn thất ức niên,
Nhờ nơi luật pháp hiệp chơn truyền.
Tuân hành đúng mức đường tu vững,
Tự tác sai chiều bước đạo nghiêng.
Lướt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vướng tà quyền.
Thiên điều tại thế nên tôn trọng,
Vẹn phận ngàn thu hưởng phước duyên.

His Holiness Thượng Sanh:
Caodaism will last seven hundred thousand years
Thanks to the law originally issued by God.
Following the law, you're on the right path.
Otherwise, you'll fail to reach the religious target.
While overcoming all difficulties on the way back to Heaven, 
Try not to get lost or take the evil path. 
You should obey Caodaist law because it's the divine law.
Doing so, you'll earn an eternally happy life in paradise.