Lư ngọc
ID023334 - Tự ĐiểnEN : Lư ngọc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - L
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Lư ngọc

Chinese: 爐玉

The jade incense burner, jade censer.

Niệm Hương:
Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
Mùi hương lư ngọc bay xa,
Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng

Prayer via incense:
Đạo originates in true belief and sincerity.
By means of incense, human prayers are carried.
Through the air, the fragrance from the jade censer permeates.
I sincerely pray to gods that everyone will be saved.