Mai gầy sen nở
ID023374 - Tự ĐiểnEN : Mai gầy sen nở 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Mai gầy sen nở

Mai becomes thinner and sen blooms (literally translated). Mai and sen are two common species of flower in Vietnam. The phrase means time flies.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ngày nầy năm trước các con vẫn còn mơ màng trong giấc mộng trần, đường co duỗi vẫn đã lấp kín chút bợn trần, mà màn thế tục cũng chưa trông khỏa vén, lần lựa cúc xủ sương tan, mai gầy sen nở, ngày tháng qua chẳng là bao, mà thế thái nhơn tình biết bao thay đổi.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, this time last year, you were still enthralled by material life. You were not aware of where to go or what to do next. Then time flies and things have changed a lot!