Mảy hào
ID023398 - Tự ĐiểnEN : Mảy hào 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Mảy hào

A minute thing.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tính chi những việc tới đâu đâu, 
Ðâu cũng Trời cao ở khỏi đầu. 
Ðầu nhà xem rõ cơ Trời Ðất, 
Trời Ðất không sai một mảy hào.

The Collection of Divine Messages:
Don't try to make so foxy a plot 
Cause you can never exceed God.
Remember that what God plans 
Never fails to include even a minute event.