Mảy mún
ID023399 - Tự ĐiểnEN : Mảy mún 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Mảy mún

A little, somewhat, a bit.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cuộc biến đổi đau đớn ở thế tình, chẳng qua là do Thiên thơ định đoạt. Rủi may, may rủi, khá biết có Thầy, có Ðạo; vui lòng thiện niệm thì sự lo lắng mảy mún chi của con, cũng có nơi thiêng liêng biết đến, nghe!

The Collection of Divine Messages:
Disciples, all shocking changes in society are predestined by Divine Law. Therefore, however bad the situation is, just remember Caodaism and pray to Me. Consequently, whatever worries you, even a little, will be known to deities.