Mặc niệm
ID023401 - Tự ĐiểnEN : Mặc niệm 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Mặc niệm

Chinese: 默念

Silent prayers.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

Khi Bần đạo thấy nín hết, buổi đó, đem hết tinh thần trụ lại, dâng lời mặc niệm ấy vào BQĐ.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

As soon as I hear no more sounds, I concentrate my mind and present those silent prayers to the Octagonal Tower.