Minh đức, Tân dân, Chí Thiện
ID023426 - Tự ĐiểnEN : Minh đức, Tân dân, Chí Thiện 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - M
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Minh đức, Tân dân, Chí Thiện

Chinese: 明德, 新民, 至善

The Great Learning, one of the Four Books in Confucianism, teaches "Đại Học chi Đạo, tại minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện." That is, the three things a virtuous person should do are: Minh Đức (Virtue Cultivation) , Tân Dân (Human Betterment), Chí Thiện (Ultimate Righteousness)

According to Caodaism, Confucianism will be applied to better the world in the Third Amnesty. That is demonstrated by the Twelve Holy Ranks of the Caodaist Philanthropic Body: Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử.