Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
ID023468 - Tự ĐiểnEN : Nam phong thử nhựt biến nhơn phong 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nam phong thử nhựt biến nhơn phong

Chinese: 南風此日變人風

Vietnamese culture will become human one some day.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong.

The Collection of Divine Messages:
The true doctrine is now the national religion.
Someday Vietnamese culture will be for all humans.