Nam Thiệm Bộ Châu
ID023471 - Tự ĐiểnEN : Nam Thiệm Bộ Châu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nam Thiệm Bộ Châu

Chinese: 南贍部洲

According to Caodaism, this is one of the four continents in Heaven. The earth, which Caodaists call the 68th Earth, belongs to Nam Thiệm Bộ Châu.

(See: Tứ Đại Bộ Châu)

Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm, 
Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu.
Chúng sanh cảm đức cao sâu, 
Rèn lòng, sửa nết, lo âu làm lành.

Prayer in Praise of Deities:
Sincerely I pray to deities in silence
That the danger in Nam Thiệm Bộ Châu be lessened.
The people there will be very grateful  
And try to be as religious as possible.