Nắm tâm hương
ID023479 - Tự ĐiểnEN : Nắm tâm hương 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nắm tâm hương

Nắm tâm hương

The soul joss sticks, that is the joss sticks in your mind or your sincerity.

Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm, 
Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương.
Tấc lòng đòi đoạn đau thương, 
Chơn mây vái với hương hồn hiển linh

Prayer for Ancestors:
Miss you so much I can't help crying. 
With sincerity I remember my upbringing.
So in the time of my great brokenheartedness, 
I kowtow to your powerful spirit in the world of Bliss.