Năng mách bảo
ID023483 - Tự ĐiểnEN : Năng mách bảo 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Năng mách bảo

To give advice, give notice, counsel.

Kinh Khi Đi Ngủ:
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách, 
Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo giùm.
Bồng Lai Cực Lạc chỉ chừng, 
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh.

Prayer before bedtime:
In my sleep let my soul and mind retire.
Deities, please give me good advice,
Show me how to go to the paradise 
And purify my worldly mind.