Nẻo phiền
ID023486 - Tự ĐiểnEN : Nẻo phiền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nẻo phiền

The way of unhappiness, i.e. the world.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tách bến sông mê sóng tạt thuyền,
Lọc lừa nghiệp quả kẻ may duyên. 
Trương buồm hạnh đức xuôi chiều gió, 
Ðưa khách phồn hoa lánh nẻo phiền.

The Collection of Divine Messages:
The ship of wisdom begins leaving the sad port
With fortunate and predestined people on board.
Thanks to good wind it's moving quickly 
From unhappiness to the place of beauty.