Niên cao đức thiệu
ID023491 - Tự ĐiểnEN : Niên cao đức thiệu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Niên cao đức thiệu

Chinese: 年高德卲

The older, the more virtuous.

Đôi liễn Hội Thánh Hàm Phong:
Chinese:
聖會年高顧問九重心不倦
銜封德卲執中一貫位何憂
Vietnamese:
Thánh Hội niên cao cố vấn Cửu Trùng tâm bất quyện,
Hàm Phong đức thiệu chấp trung quán nhứt vị hà ưu.
English:
The couplet for The Honorary Sacerdotal Council: 
Lots of elderly dignitaries are enthusiastic advisors for the Caodaist Executive Body.
They are highly righteous, so they will attain high statuses in Heaven.